یکشنبه - ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ | Sunday - 29 January 2023

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای پلی ران اتصال کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های پلی ران اتصال کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات پلی ران اتصال کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 70004003 لوله پوشفیت 40-250 متر 1 141,650 مقایسه
2 70004005 لوله پوشفیت 40-500 متر 1 265,180 مقایسه
3 70004010 لوله پوشفیت 40-1000 متر 1 412,060 مقایسه
4 70004020 لوله پوشفیت 40-2000 متر 1 771,360 مقایسه
5 70004030 لوله پوشفیت 40-3000 متر 1 1,101,560 مقایسه
6 70005003 لوله پوشفیت ٥٠ ٢٥٠- متر 1 237,350 مقایسه
7 70005005 لوله پوشفیت ٥٠ ٥٠٠- متر 1 318,290 مقایسه
8 70005010 لوله پوشفیت ٥٠ ١٠٠٠- متر 1 495,290 مقایسه
9 70005020 لوله پوشفیت ٥٠ ٢٠٠٠- متر 1 952,040 مقایسه
10 70005030 لوله پوشفیت ٥٠ ٣٠٠٠- متر 1 1,362,960 مقایسه
11 70007003 لوله پوشفیت ٧٥ ٢٥٠- متر 1 283,580 مقایسه
12 70007005 لوله پوشفیت ٧٥ ٥٠٠- متر 1 492,930 مقایسه
13 70007010 لوله پوشفیت ٧٥ ١٠٠٠- متر 1 834,140 مقایسه
14 70007020 لوله پوشفیت ٧٥ ٢٠٠٠- متر 1 1,632,290 مقایسه
15 70007030 لوله پوشفیت ٧٥ ٣٠٠٠- متر 1 2,351,750 مقایسه
16 70010003 لوله پوشفیت ١١٠ ٢٥٠- متر 1 599,660 مقایسه
17 70010005 لوله پوشفیت ١١٠ ٥٠٠- متر 1 948,480 مقایسه
18 70010010 لوله پوشفیت ١١٠ ١٠٠٠- متر 1 1,711,420 مقایسه
19 70010020 لوله پوشفیت ١١٠ ٢٠٠٠- متر 1 3,380,150 مقایسه
20 70010030 لوله پوشفیت ١١٠ ٣٠٠٠- متر 1 4,988,540 مقایسه