یکشنبه - ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ | Sunday - 29 January 2023

26202900 _ 09128353538 info@cheekcheek.ir


جهت دریافت لیست قیمتهای یزد پوش فیت کلیک کنید

جهت دریافت کاتالوگ و گواهینامه های یزد پوش فیت کلیک کنید

جهت دریافت مشخصات فنی محصولات یزد پوش فیت کلیک کنید

ردیف کد کالا شرح کالا واحد تعداد در بسته قیمت واحد (ریال) عملیات
1 2010001 لوله پوشفیت ٥٠ ١٥٠- کارتن 60 8,900 مقایسه
2 2020001 لوله پوشفیت ٥٠ ١٥٠- کارتن 60 97,000 مقایسه
3 2010002 لوله پوشفیت ٥٠ ٢٥٠- کارتن 60 13,800 مقایسه
4 2020002 لوله پوشفیت ٥٠ ٢٥٠- کارتن 60 137,000 مقایسه
5 2010003 لوله پوشفیت ٥٠ ٥٠٠- کارتن 36 18,900 مقایسه
6 2020003 لوله پوشفیت ٥٠ ٥٠٠- کارتن 36 193,000 مقایسه
7 2010004 لوله پوشفیت ٥٠ ١٠٠٠- کارتن 20 33,800 مقایسه
8 2020004 لوله پوشفیت ٥٠ ١٠٠٠- کارتن 20 338,000 مقایسه
9 2010005 لوله پوشفیت ٥٠ ٢٠٠٠- کارتن 20 60,000 مقایسه
10 2020005 لوله پوشفیت ٥٠ ٢٠٠٠- کارتن 20 623,000 مقایسه
11 2010006 لوله پوشفیت ٥٠ ٣٠٠٠- کارتن 20 87,900 مقایسه
12 2020006 لوله پوشفیت ٥٠ ٣٠٠٠- کارتن 20 819,000 مقایسه
13 2040001 لوله پوشفیت ٧٥ ١٥٠- کارتن 28 150,000 مقایسه
14 2040002 لوله پوشفیت ٧٥ ٢٥٠- کارتن 28 202,000 مقایسه
15 2040003 لوله پوشفیت ٧٥ ٥٠٠- کارتن 16 299,000 مقایسه
16 2040004 لوله پوشفیت ٧٥ ١٠٠٠- کارتن 10 524,000 مقایسه
17 2040005 لوله پوشفیت ٧٥ ٢٠٠٠- کارتن 10 890,000 مقایسه
18 2040006 لوله پوشفیت ٧٥ ٣٠٠٠- کارتن 10 1,533,000 مقایسه
19 2030001 لوله پوشفیت ١١٠ ١٥٠- کارتن 12 27,900 مقایسه
20 2060001 لوله پوشفیت ١١٠ ١٥٠- کارتن 12 259,000 مقایسه